Khajuraho, Madhya Pradesh  
 

Philippe Bréson 2014-2015